Drepturile si obligatiile calatorilor

(conform Legii 92/2007 – legea serviciilor de transport public local)

Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber și nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local;
 • utilizatorii au dreptul de acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public local;
 • hotărârile consiliilor locale cu privire la transportul public local vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor;
 • utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile consiliilor locale, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în condițiile legii;
 • să sesizeze autorităților administrației publice locale orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local i să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;
 • să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport public local;
 • pentru plata serviciului de transport public local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condițiile legii, de facilități.

Principalele obligatii ale utilizatorilor sunt:

 • să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege, pe care sa le prezinte inspectorilor de trafic in momentul controlului;
 • să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;
 • să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;
 • să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
 • să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii precum și cu ceilalți utilizatori.

Răspunderi şi sancţiuni

(Conform HCL 57/2013 – Regulament pentru efectuarea transportului public local)

 • Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei blocarea uşilor mijloacelor de transport de călători;
 • Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei transportul de păsări, animale vii, baloturi, obiecte voluminoase, geamuri sau oglinzi, precum şi a materialelor inflamabile şi explozibile;
 • Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei fumatul, scuipatul, consumul de seminţe şi îngheţată, precum şi aruncarea de hârtii şi resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun;
 • Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 500 lei cântatul, provocarea de zgomote puternice, adresarea de cuvinte injurioase călătorilor, controlorilor, precum şi personalului de deservire a mijloacelor de transport în comun;
 • Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei întreţinerea de discuţii cu conducătorul mijlocului de transport în comun în timpul mersului;
 • Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 600 lei oprirea fără motive justificate între staţii a mijloacelor de transport în comun ori schimbarea rutei acestora de către persoane neautorizate sau neabilitate de lege;
 • Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 700 lei degradarea prin orice mijloace a vehiculelor de transport în comun, atât în mers cât şi în cazul staţionărilor;
 • Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei transportul câinilor în mijloacele de transport în comun, fără dovada de vaccinare, lesă şi botniţă;
 • Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei consumul de alimente în mijloacele de transport în comun dacă acestea sunt de natură a provoca disconfortul celorlalţi călători;
 • Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 600 lei consumul de băuturi alcoolice în mijloacele de transport în comun;
 • Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei călătoria pe scări şi barele de protecţie a mijloacelor de transport în comun, precum şi urcarea/coborârea în timpul mersului şi forţarea uşilor;
 • Persoanele identificate fără bilet, abonament sau legitimaţie adecvată mijlocului de transport în comun au dreptul de a achita, pe loc, organului de control un bilet cu suprataxă de călătorie – bilet contravenţional – în cuantumul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu. In acest caz orice urmărire încetează, iar organul de control nu va mai întocmi proces-verbal de constatare a contravenţiei.