Convocator Adunarea Generala a Acționarilor

Convocatorul AGA din data de 27.06.2019 si ordinea de zi:

Consiliul de Administrație al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 27.06.2019, ora 15:00,  la sediul Primariei Municipiului Sibiu din str. Samuel Von Brukenthal 2, Sibiu 550178, cu următoarea ordine de zi:

a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 27.06.2019, ora 15:00

  1. Prezentarea Planului de administrare al Tursib SA pentru perioada de mandat 2019-2021 si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general si a directorului tehnic ai TURSIB SA, in vederea completarii contractelor de mandat prin act aditional.
  2. Aprobarea Raportului de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA  in anul 2018, elaborat de Comisia de evaluare desemnata prin Hotararea AGA nr.178/30.05.2019, conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 si a modului de acordare a componentei variabile pentru anul 2018.
  3. Prezentarea Raportului de evaluare privind activitatea desfasurata de catre Directorul general al TURSIB SA  in anul 2018, elaborat de Consiliul de Administratie si a  modului de acordare a componentei variabile pentru anul 2018.
  4. Prezentarea Raportului de evaluare privind activitatea desfasurata de catre Directorul tehnic al TURSIB SA  in anul 2018, elaborat de Consiliul de Administratie si a  modului de acordare a componentei variabile pentru anul 2018.
  5. Diverse.

                        Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu